ČESKY ANGLICKY NĚMECKY
Boxerklub České republiky

Atibox

ČMKU

ČKS
PRÁVA A POVINNOSTIATIBOX (Association Technique International Du Boxer) AFFILÉE Á LA FCI

Práva a povinnosti
Pro provádění mistrovství světa FH a soutěží
Schváleno na zasedání prezidia 13.9.2013 ve Velbertu (Německo). Nahrazuje všechny předchozí předpisy


1. Zadání
1.1 ATIBOX IPO WM bude prováděn každoročně první nebo druhý víkendu v listopadu. Národní organizace (LAO), které chtějí mistrovství uspořádat, se musí přihlásit písemně nejméně dva roky předem předsedovi výkonné komise ATIBOXu.
Přihláška musí obsahovat:
• jméno pořádající země
• místo a datum konání
• jméno a adresa odpovědného vedoucího organizace

1.2 Výkonná komise ATIBOXU posoudí obdržené žádosti, potom budou přihlášky s doporučením předány komisi prezidia ATIBOXu. Uspořádat mistrovství bude přiděleno zemi, která obdrží nejvíce hlasů.

1.3. Země pověřená uspořádáním mistrovství je zodpovědná za bezproblémový hladký průběh.

1.4. Nejpozději v červenci toho roku budou od organizující země vyzvány ostatní členské země ATIBOXu k účasti. V této době musí být veškeré informace k dispozici na internetu ( kontakty, ubytování, možnosti parkování atd....

1.5. Výši startovného určuje Prezidium ATIBOXu. V současné době je polatek 50 EUR. Pořádající země obdrží od ATIBOXu grant ve výši 1000,- EUR.

2. Organizace
2.1. Musí být vystaven katalog, kde budou uvedeni všichni účastníci a časový plán. Země jsou seřazeny abecedně v jazyce pořádající země. Účastníci obdrží katalogové číslo, popřípadě startovní kód, který musí během závodu nosit viditelně. Nejdůležitější části katalogu musí být uvedeny alespoň ve dvou jazycích ATIBOX řečí, z nichž musí být jedna němčina.

2.2. Během trvání celé akce bude základna (zázemí) vyzdobeno vlajkami účastnících se zemí a vlajkou ATIBOXu. Darované ceny mohou být uvedeny v programu.

2.3. Všechny výsledky musí být uvedeny na dobře viditelné výsledkové tabuli.

3. Vedoucí zkoušek
3.1.Pořádající země musí pro každou třídu zajistit kvalifikovaného vedoucího zkoušek. Jeho práce zahrnuje především : • technické zajištění zkoušek
• zajištění, uspořádání a vybavení dostatečně velkých terénů pro mistrovství
• zajistit dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků ( pořadatele, kladeče, administrativní pracovníky)
• přípravu předtisků pro vyhodnocení pro rozhodčího
• spolehlivé a rychlé zpracování výsledků pro určení vítěze a pořadí

4. Vybavení pro soutěž a průběh
4.1. ATIBOX IPO FH mistrovství světa se bude konat dle FH 2 (IPO), soutěž 2 dle FH1 (IPO) a soutěž 1 dle FPr1 (IPO).

4.2. Terény pro stopy by měli umožňovat všem účastníkům stejné podmínky. Terén nemusí sestávat z jednotného povrchu. Může se různit – mohou to být louky, pole, obdělaná půda s nižšími rostlinami. Překážky, jako jsou ploty, přikopy nebo podobně jsou povoleny, pokud jejich překonání nezpůsobuje psu a psovodovi nějaké zvláštní obtíže. Terény, které byly využity v pátek se mohou v sobotu opět použít. Vedoucí stop (rozhodčí, pomocník) je před začátkem povinnen předat mapu v měřítku 1:5000, kde jsou vyznačeny stopy. K dispozici musí být minimálně 3 kvalifikovaní kladeči.

4.3. Je nutno vytvořit časový plán, ve kterém si může každý účastník přečíst svůj čas zahájení.

4.4. Účastníkům je pro trénink stop přidělen odpovídající terén.

4.5. Před zahájením závodů proběhne veterinární prohlídka. Nemocní a z infekce podezřelí psi nebudou do soutěže přijati. Háravé feny budou schváleny pod podmínkou, že se budou držet od ostatních účastníků odděleně. Veterinární prohlídka musí být dokončena před losováním. Kontrole jsou přítomni oba z nominovaní rozhodčí. Zde také probíhá identifikace (prověření čipu).

4.6. Používání elektrických a ostnatých obojků a dalších nátlakových výcvikových pomůcek je zakázáno, bez ohledu na právní řád pořádající země. Psovod, který toto poruší, bude okamžitě diskvalifikován. Za škody, které tímto budou způsobeny pořadateli, odpovídá psovod. Obvinění musí být zdokumentováno písemně včetně svědků.

4.7. Před zahájením mistrovství svolá předseda, popř. člen výkonné komise ATIBOXu poradu , které se zúčastní dozor stop, rozhodčí a vedoucí akce. Pro zajištění dobré komunikace musí pořadatel zajistit tlumočníky.

4.8. Před zahájením mistrovství svolá předseda, popř. člen výkonné komise ATIBOXu poradu vedoucích týmů, které se zúčastní vedoucí akce, dozorčí osoba, rozhodčí, vedoucí zkoušek a vedoucí týmů. Na poradě vedoucích týmů bude určeno pořadí zemí losem. Startující z pořádající země dostanou poslední los. Pro zajištění dobré komunikace musí pořadatel zajistit tlumočníky.

4.9. Losování skupin proběhne veřejně v předvečer začátku mistrovství. Katalogové číslo a vylosované číslo musí být provedeno viditelně pro všechny účastníky. Účastníci z pořádajíci země losují jako poslední. Losování pořadí ve skupině proběhne v obou dnech v terénu bezprostředně před prvním startovním časem každé skupiny.

4.10. Délka stop může být dle dohody mezi vedoucim mistrovství, rozhodčími a dozorem nad stopami zkrácena. Konkrétní délka a informace o terénu se sdělí závodníkům. Použité terény musí být zveřejněny fotografií před mistrovstvím na oficiálních internetových stránkách pořadatele.

4.11. Při slavnostním vyhlášení budou ohlášeny nejdříve výsledky jednotlivců (IPO1, IPO2, Mistrovská třída IPO3) a pak pořadí jednotlivých zemí a to odzadu, pak umístění 3,2 a 1). Pro vítěze v jednotlivcích IPO3 a tým bude hrát příslušná hymna.

5. Rozhodčí a vedoucí stop
5.1. Oba rozhodčí ( 1 rozhodčí pro soUtěž 1+2, 1 rozhodčí pro soutěž v mistrovské třídě) budou nominováni výkonnou komisí ATIBOXu. Kynologický životopis těchto rozhodčí musí být uveden v katalogu a na webových stránkách pořadatele. Výběr rozhodčích by měl probíhat střídavě z různých zemí účastnících se mistrovství. V předvečer konání mistrovství bude určeno losem, kterou třídu bude který rozhodčí posuzovat.

5.2. Výkonná komise ATIBOXu vybere dozorující osobu ze dvou stanovených rozhodčích, který přebírá úkoly hlavního rozhodčího. Ten je odpovědný za dodržování předpisů a Specifikace provádění soutěže. Pořádající země a účastníci musí respektovat pokyny rozhodčího v každém ohledu.

5.3. Hlavní rozhodčí nesmí pocházet z pořádající země.

5.4. Výkonná komise ATIBOXu vybere po dohodě s pořádající zemí rozhodčího jako dozorčí osobu pro pachové práce. Povinnosti rozhodčího pro stopy ve spolupráci s organizací jsou : Kynologický životopis tohoto vybraného rozhodčího musí být uveden v katalogu, popřípadě na webových stránkách pořadatele.
Povinností tohoto dozoru je:
• podílet se na výběru terénu
• podílet se na přípravě harmonogramu pro položení a vypracování stop
• zaškolit, případně instruovat kladeče
• stanovit druh terénu a pořadí kladení stop
• zajistit očíslování předmětů a informační tabuli
• zajištění napachování předmětů a organizace položení jednotlivých stop je povinností vedoucího zkoušek
• Položení nové stopy je třeba v případě, že bude stopa narušena vnějšími vlivy –např. změna terénu díky zemědělským pracem, projití větší skupiny lidí atd.
Práva vedoucího stop jsou:
• odmítnout část terénu, který se odlišuje svými vlastnostmi od ostatních stop díky nepředvídaným změnám
• odmítnout kladeče, který opakovaně nedodržuje pokyny

5.5. Pokud rozhodčí nebo vedoucí stop ovládá pouze jeden jazyk, je nutné, aby pořádající země zajistila tlumočníka, který zná průběh zkoušek, má kynologické znalosti a je plně diskrétní.

5.6. Hodnocení rozhodčího je konečné a nenapadnutelné.

5.7. Náklady na ubytování a stravování dozoru a rozhodčích hradí pořádající země. Denní příspěvek a cestovné pro vedoucí stop a rozhodčí hradí národní organizace země ze které pocházejí.

6. Přihlášení a registrace účastníků
6.1. Celkový počet účastníků na mistrovství není ohraničen. Pokud to poměry vyžadují, může organizátor po konzultaci s výkonnou komisí ATIBOXu omezení stanovit.

6.2. Účastníci musí být členy národní organizace, která je členem ATIBOXu a FCI. Právo startovat pro členskou zemi se uskutečňuje (se určuje) podle dvou pricipů :
• státní občanství
• bydliště
• Majitel psa musí mít státní občanství dané země, za kterou chce soutěžit nebo má v této zemi trvalé bydliště (daňovou povinnost) alespoň po dobu 12 měsíců. Pokud má majitel dvojí státní občanství, může si zemi za kterou chce startovat vybrat. V případě že nastanou potíže, musí být toto nahlášeno presidiu ATIBOXU, aby provedl závěrečná ustanovení.
• Bez ohledu na jeho/její národnost může psovod startovat pouze za jednu zemi a je oprávněn vést dva psy.
• Pes musí být zapsán nejméně půl roku v plemenné knize země, za kterou startuje.

6.3. Členové organizačního výboru a členové výkonné komise ATIBOXu, kteří zastávají v průběhu mistrovství oficiální funkce se nesmějí mistrovství jako psovodi účastnit.

6.4. K účasti v mistrovské třídě smějí být schváleni pouze ti psi, kteří složili (v časovém období mezi posledním a následujícím ATIBOXem FH WM) zkoušku dle FH2 (IPO) nebo rovnocennou. Soutěže 1 (FPr.1, IPO) se smějí účastnit psi z národních organizací, kteří jsou ve věku mezi 15 měsíci a 4 roky. V soutěži 2 (FH1, IPO)můžou startovat psi starší 18 měsíců. Psi kteří složili zkoušku FH2 (IPO) nebo jí rovnocennou a jsou starší 4 let, musí startovat v mistrovské třídě. Je ponecháno na vůli národních organizací, pokud si stanoví přísnější podmínky pro výběr reprezentantů.

6.5. Pes musí být zapsán nebo registrován v plemenné knize. Vykastrované feny a psi jsou přípustní. Bílí boxeři, kryptorchidi a monorchidi mohou rovněž startovat.

6.6.Národní organizace zprostředkují hromadné přihlášení u organizátora akce. Přihláška musí obsahovat následující :
• Název národní organizace
• Stupeň, ve kterém bude psovod startovat
• Jméno, adresa,telefon, E-mail vedoucího týmu
• Jméno, adresa,telefon, E-mail účastníka
• Jméno, telefon, E-mail majitele
• Jméno psa, datum narození, číslo zápisu, tetování, čip, dosažená zkouška, otec, matka, chovatel
• Přihláška musí být podepsána zástupcem národní organizace (vedoucím týmu, výcvikářem nebo prezidentem) a být přeposlána.

6.7. Jmenovité přihlášky musí být zaslány organizátorovi akce do uzávěrky. Ten potvrdí příjem přihlášek písemně (E-mail) nebo/a zveřejněním startujících na oficiálních internetových stránkách pořadatele.

6.8. Na přihlášky, které nemohou být brány na zřetel, jsou ihned písemně (E-mail) oznámeny národní organizaci.

6.9. Psovodi, kteří nemohou předložit výkonnostní knížku, očkovací průkaz a průkaz původu, budou z účasti vyloučeni.

7. Výkonnostní knížka
7.1. Účastníci musí předložit výkonnostní knížku vystavenou jejich národní organizací. Výkonnostní knížky jsou vybrány před začátkem mistrovství a předány organizátorovi akce.

7.2. Do výkonnostní knížky musí být zřetelně kromě výsledků zapsáno ATIBOX FH-Weltmeisterschaft a rok konání

8. Umístění, tituly
8.1. Účastník s nejvyšším počtem bodů v mistrovské třídě je vítěz, který dostane titul ATIBOX FH mistr světa 20XX (Datum), V ostatních soutěžích budou uděleny tituly Vítěz světové soutěže 2 20XX a vítěz světové soutěže 1 20XX.

8.2. Při rovnosti bodů rozhoduje nejdříve vyšší bodový výsledek při „sledování stopy“. Pří stejných bodech budou účastníci vyhlášeni najednou.

8.3. Organizující země uvede seznam se jmény, národností účastníků a pořadím na svých webových stránkách. V tomto seznamu budou uvedeni jen psovodi, kteří splnili limit )min. 70 bodů).

9. Ceny
9.1. Za ceny a upomínkové předměty je zodpovědná pořádající organizace.

9.2. Pro všechny účastníky bude připravena upomínková cena a vydán diplom (osvědčení).

9.3. Pro první tři místa ve všech kategoriích budou poskytnuty ceny. Ceny v mistrovské třídě musí být od nižších soutěží opticky nebo velikostně a jednoznačně cenově odlišné.

10. Protesty
10.1. Rozhodnutí rozhodčího je platné a neodvolatelné. Námitky jsou možné pouze při nedodržení zkušebního řádu. Námitku podává vedoucí týmu dozoru (hlavnímu rozhodčímu). Kauce činí 300 EUR. V případě, že námitka bude zamítnuta, propadá kauce organizátorovi.

10.2. Projednání provádí předseda výkonnostní komise, popřípadě jeho zástupce. Rozhodnutí proti námitce přísluší oběma rozhodčím, vedoucímu stop a vedoucímu zkoušek.

11. Pojištění
11.1. Pořadatel je povinnen zajistit odpovídající pojištění pro spolupracovníky, dozor, a rozhodčí .

11.2. Každý účastník je zodpovědný za škody způsobené jeho psem. Národní organizací smějí být přihlášeni pouze psi, u kterých bylo zkontrolováno, že držitel psa má vlastní platné pojištění.

11.3. Musí být doržovány místní veterinární předpisy.

12. Všeobecně
12.1. V zásadě je nutné dodržovat přesně Mezinárodní zkušební řád FCI v platném znění.

12.2. V případě pochybností a otázek týkajících se IPO WM, které nejsou v těchto propozicích uvedeny, platí rozhodnutí většiny ze dvou příslušných rozhodčí a vedoucího stop. Tento německý text je původní verze.

Tato specifikace byla vypracována výkonnou komisí ATIBOXu a schválena Prezudiem ATIBOXu ve Velbert (Německo) 13.9.2013.
Platí od 1.1.2014


Autoři:
Udo Herrmann /D
Karl Klingenbrunner /A
Bernhard Knopek /D